برچسب: خدمات ماساژ در سهروردی

  • مرکز ماساژ سهروردی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ سهروردی   ماهیچه‌های شانه، سینه و پشت بالا نه تنها به خاطر نزدیکی فیزیکی آن‌ها، گروه‌بندی می‌شوند. عمدتا به این دلیل که اکثر عضلات سینه و ماهیچه‌های بالاتنه پشتی به طور مستقیم در کنترل یا به شدت بر آن تاثیر می‌گذارد. ماساژ درماني در سهروردی تنها ماهیچه‌های این ناحیه که در واقع ماهیچه‌های…