برچسب: خدمات ماساژ در سیمین بولیوار

  • مرکز ماساژ سیمین بولیوار | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ سیمین بولیوار       این پروتکل فرض می‌کند که مشتری در معرض خطر قرار دارد، اما در بسیاری از موارد مانند موارد زیر در بیمارستان یا محیط خانه سالمندان، بیمار ممکن است قادر به دراز کردن دراز و دراز کشیدن باشد.     خدمات ماساژ در سیمین بولیوار در کنار تخت بیمارستان…