برچسب: خدمات ماساژ در شهر زیبا

  • مرکز ماساژ شهر زیبا | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ شهر زیبا   از آنجایی که مینه سوتا یک دولت بدون مجوز است، روانپزشکان ماساژ توسط اداره کنترل می‌شوند. برنامه مراقبت درمانی مکمل و مکمل این است که تحت نظارت وزارت بهداشت مینه سوتا و رسیدگی به اتهامات سو رفتار مشخص‌شده در اساسنامه . خدمات ماساژ در شهر زیبا با این حال، دستورالعمل‌های…