برچسب: خدمات ماساژ در منظریه

  • مرکز ماساژ منظریه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ منظریه     ارزیابی اولیه یک بیمار مهاجرت فدرال مبتنی بر تاریخچه عالی است و نه ادامه دارد.   ارزیابی دستی درمانگر. ارزیابی می‌تواند حداقل نیمی از مراحل اولیه را داشته باشد جلسه یک ساعته.   ماساژور در منظریه بیمار ممکن است درمان پزشکی زیادی داشته باشد، و ممکن است ناامیدی او ممکن…