برچسب: خدمات ماساژ در چیذر

  • مرکز ماساژ چیذر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ چیذر طراحی مطالعه؛ تعداد بیماران؛ جنسیت بیماران؛ سن میانگین بیماران؛ مداخله دستی ماساژ)؛ عملکردهای ریوی، ارزش‌ها، امتیاز؛ و فاصله در طول ۶ دقیقه پیاده‌روی کردند. تست راه رفتن. دو نفر از منتقدان اطلاعات را استخراج کردند و مخالفت با اجماع حل شد. ویژگی‌های مطالعات در مجموع ۷۸ با جستجوی پنج پایگاه اطلاعاتی بازیابی…