برچسب: سالن ماساژ توانیر

  • مرکز ماساژ توانیر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ توانیر   ماساژ صورت. هر جلسه شامل نوعی ماساژ آرامش خواهد بود که زمان مناسب باقیمانده از جلسه ۶۰ دقیقه‌ای خود را مصرف خواهید کرد.     سوال بپرسید چیزی که ممکن است او را آرام کند، ممکن است دست‌ها، پاها، شانه‌ها و یا را ماساژ دهید شکم. هدف نهایی شما ۳۰ دقیقه…