برچسب: سالن ماساژ دیباجی

  • مرکز ماساژ دیباجی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ دیباجی   کشش بخش مهمی از آموزش برای هر نوع ورزشی است. کشش در اصل به عنوان یک فرم یا توان‌بخشی برای بیماران سکته ساخته شده‌است. امروز، همچنین برای افزایش انعطاف در گروهه‌ای ماهیچه‌ای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. خدمات ماساژ دردیباجی دامنه حرکات آن‌ها را بهبود بخشد و قدرت ماهیچه‌ای را افزایش…