برچسب: سالن ماساژ فرشته

  • مرکز ماساژ فرشته | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ فرشته به عنوان مثال، در موقعیت مستعد، اگر مشتری یک بازوی راست یا جراحت شانه داشته باشد، بر روی او بایستد و از او بخواهید دست چپش را به طرف شما بکشد. در موقعیت سست و سست اگر مشتری بازوی راست یا جراحت شانه داشته باشد، در سمت چپ خود بایستد تا او…