برچسب: سالن ماساژ میرداماد

  • مرکز ماساژ میرداماد | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ میرداماد   یکی از پاهای مشتری را پشت زانوی خود بر روی پای دیگر قرار دهید و سپس آن را فشار دهید و به طرف قسمت باسن به راه افتاد. همزمان با هر فشار به جلو، کف دست ناحیه ران پای خمیده را فشار دهید، در موقعیت‌های کار کنید. خدمات ماساژ در میرداماد…