برچسب: سالن ماساژ مینی سیتی

  • مرکز ماساژ مینی سیتی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ مینی سیتی   تکمیل شد، هفت مقاله واجد شرایط در نظر گرفته شدند. در بیمارانی که ماساژ دستی دریافت می‌کنند، در جلد اجباری در ادراک و در مشاهده شد.تست راه رفتن. نتیجه‌گیری: تا به امروز استفاده از ماساژ دستی در بیماران مبتلا به مشکل است. با حمایت از شواهد قابل‌توجه در ادبیات: در…