برچسب: سالن ماساژ کوی نصر

  • مرکز ماساژ کوی نصر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ کوی نصر     از مشتری یا بیمار در نتیجه این جلسه سوال شود؟ ایا مشغول انجام تکالیف هستید؟ کی بر می‌گردد؟ آیا درمانگر می‌گوید که مشتری یک پزشک را می‌بیند؟   استفاده نمونه‌های قبلی برای تکمیل نمودار: اختصاص‌داده‌شده برای این کار روزانه سه بار انجام خواهد شد؛ توسط درمانگر نشان داده می‌شود…