برچسب: ماساژور دردروس

  • مرکز ماساژ دروس | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ دروس   اصول زیر را زیر و رو می‌کرد:محل دقیق اختلال عملکرد بافت باید باشد پیدا شد. دستکاری اصطکاک تا طول ماهیچه یا ساختار اجرا می‌شود. درگیر.واکنش درمانگر و پوست مشتری به شکل زیر است: یک.این روش باید به اندازه کافی عمیق باشداین حرکت کافی بود که به طور مستقیم بر روی ویژگی‌های…