برچسب: ماساژور در ایوانک

  • مرکز ماساژ ایوانک | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ ایوانک     آگاهی از فیزیولوژی عضلانی، ادراک درد، و نقش عواطف، به عنوان درمانگر ماساژ ماهر برای تسکین درد، اساسی و اساسی است.   درد – تشنج – درد این چرخه ابزار بسیار ارزشمندی است که درمانگر با آن می‌تواند به طور انتقادی از طریق آن فکر کند.   خدمات ماساژ در…