برچسب: ماساژور در داودیه

  • مرکز ماساژ داودیه | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ داودیه   را می توان از نیمه دور بازوی میانی بازو بین دو سر بازو و استخوان بازو جدا کرد. در اینجا ماهیچه تشخیص داده می‌شود و معماری آن موازی است. فیبرها موازی با استخوان بازو هستند. خدمات ماساژ در داودیه کنشآرنجش را تکان دادمناطق  برای سطح جلویی بازو، به بخش جلویی بازو،…