برچسب: ماساژور در دهکده المپیک

  • مرکز ماساژ دهکده المپیک | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ دهکده المپیک     موقعیت مشتری را به راحتی تحمل کنید. اعمال مرطوب و مرطوب همان طور که ادامه می‌دهی، کمپرس داغ را در امتداد نوار قرار دهید تکنیک‌های گرم و گرم زیر را امتحان کنید.     خدمات ماساژ در دهکده المپیک فشرده‌سازی، فشار عمیق، آهنگ یکنواخت و سریع، با استفاده از…