برچسب: ماساژور در سازمان آب

  • مرکز ماساژ سازمان آب | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ سازمان آب   برنامه درمان می‌تواند به طور بهینه شامل ارجاع به درمانگر فیزیکی (مالیات آلودگی)و یا درمانگر حرفه‌ای باشد.   مالیات آلودگی تعادل ظریف بین اعمال  و را آموزش می‌دهد، و همچنین استفاده از ابزار کمکی مناسب، در صورت لزوم، را آموزش دهید.     خدمات ماساژ در سازمان آب نشانی از…