برچسب: ماساژور در شهران

  • مرکز ماساژ شهران | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ شهران انجام ضربه با فشرده کردن یک ناحیه از ماهیچه با نوار پهن و یاسطح تماس ویژه‌ای داشته باشید و عضو را به صورت انفعالی حرکت دهید. چند نفر هستندتنوع: فشرده‌سازی را به ناحیه اعمال کنید، و به صورت انفعالی کوتاه را کوتاه کنید. خدمات ماساژ در شهران دست بردارید. فشار را بردارید و…