برچسب: ماساژ درماني درستارخان

  • مرکز ماساژ ستارخان | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ ستارخان ماساژ درمانی که شخص ثالث را تامین می‌کندارائه خدمات از طریق بودجه‌های خصوصی مسئولان جبران خسارت کارگران مورد نیاز هستند حداقل ۲۰ ساعت طول می‌کشد تا ادامه یابدآموزش حرفه‌ای سالیانه. در اصل یک آموزش مداوم ایجاد کرد.طرح واحد در سال ۱۹۹۴. اکنون این نقشه به پایان رسیده‌است. ۱۹ سال است که فعالیت…