برچسب: ماساژ درماني درظفر

  • مرکز ماساژ ظفر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ ظفر   و پیکر مشتری را به سمت مخالف که پا در آن قرار دارد، برگرداند. این یک چرخش و کشش ایجاد می‌کند . بالاتنه را به جلو خم کنید و موقعیت زانو روی ران را تغییر دهید پیچ و مهره را تکرار کنید. ماساژ درماني درظفر برای بار سوم روی ران زانو…