برچسب: مراکز ماساژ اشرفی اصفهانی

  • مرکز ماساژ اشرفی اصفهانی | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ اشرفی اصفهانی     اطمینان از نگهداری صحیح و حمل و نقلزباله بالقوه خطرناک آلوده شده‌استکتان، استفاده از حوله دستی، بافت‌هافراهم کردن کفپوش یا لغزشو ارزیابی. ماساژ درمانی برای آن‌ها لازم است: روغن و کرم را در شرایط مناسب نگهداری کنید شرایط یک انبار تمیز و خشک برای کتان تمیز فراهم کنید. سیستم گردش کتانی…