برچسب: مراکز ماساژ اکباتان

  • مرکز ماساژ اکباتان | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ اکباتان بخش بعدی ارزیابی شامل چند مرحله و تست ماهیچه، عصب و غیره است. بافت‌های غیر انقباضی. هنگام انجام تست کارکردی چند قانون وجود داردهمیشه ابتدا طرف را آزمایش کنید مگر اینکه حرکت دو طرفه مورد نیاز باشد. این به شما این امکان را می‌دهد کهورزش‌کار نمی‌داند چه انتظاری داشته باشد و آنچه…