برچسب: مراکز ماساژ هفت تیر

  • مرکز ماساژ هفت تیر | 005-0083-0990

    مرکز ماساژ هفت تیر در یکی از مطالعات زمانی که اجرا را انجام می‌دهدماساژ، در جلسات ۳۰ دقیقه‌ای در طول چهار هفته،نشان‌دهنده کاهش در سندروم پس از حادثه است. ۹۷ نفر از ۱۷۱ فرزند در این مطالعه هستند. آن را حفظ کردنداز اولین روز تا آخرین ارزیابی. آن‌ها این کار را نکردند. مشخص کردن مکان…